Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Carl Fredrik Reuterswärd


Carl Fredrik Reuterswärd
(1934 – 2016, Sverige/Sweden.)
Interlettre, 1984-85, installed at Wanås 2014

For English please scroll down

”Reuterswärds mellanbokstäver är den bakvända sidan av något, dess skugga eller spöklika bifigurer.” skrev Susan Sontag 1983. I olika tekniker har han återkommit till det osedda alfabetet. Genom en donation av konstnären tar svensk konsthistoria plats i parken i form av tolv skulpturer av mellanrumsformer.

I skulpturerna Interlettre, som just betyder mellanbokstäver, utforskade han formerna mellan bokstäverna – det mellanrum som vi normalt inte ser när vi läser en text. Som ofta i hans konst gjorde han vardagliga bruksföremål poetiska – i detta fall bokstäver och siffror.

Kopplingen mellan konst och bokstävernas utformning går dels tillbaka till handskrivna manuskript skapade i medeltidens kloster, dels till konstnärens egen verksamhet som poet. I manuskripten utformades inledningsbokstäverna till små konstverk och ”fantastiska alfabet” skapades med figurer, byggnader och växter. Reuterswärd tog fasta på de bulliga och svällande formerna mellan det synliga alfabetets raka linjer. Eller som Susan Sontag skrev i ”Det osedda alfabetet” 1984: ”Mellanbokstäver är för det mesta bål och torso.” Genom att få oss att se det osynliga mellanrummet påtalar han även behovet av balans mellan olika element i världen, utan mellanbokstav är ingen bokstav möjlig.

Carl Fredrik Reuterswärd, även känd som CFR, var konstnär, poet och författare och tidigare professor vid Kungliga konsthögskolan. Han var konstnären bakom skulpturen Non-Violence som står uppställd på många platser i världen, bland annat i Malmö och vid FN i New York. Skulpturen, en revolver med en knut på pipan, kom till efter mordet på John Lennon 1980. Reuterswärd, ibland kallad nydadaist, arbetade ofta med ord och ordlekar, humor och bildkombinationer som skapar oväntade betydelser. Hans verk finns flera stora offentliga samlingar som Moderna Museet Stockholm, Centre Pompidou, Paris, Museum Sprengel, Hannover.

Reuterswärds tolv skulpturer i sviten Interlettre undersöker språk och bokstav. Andra konstnärer i parkens samling som utforskar och använder sig av språket är Jenny Holzer, Sarah Schwartz och Yoko Ono men även Janet Cardiff och Marianne Lindberg De Geer i sina ljudverk.

Poet, writer and artist, Carl Fredrik Reuterswärd worked since the 1960s with the relationship between images and words. In “The Unseen Alphabet” (1983) Susan Sontag wrote about Interlettre, and the spaces in-between the letters of the alphabet and the numbers – those unseen spaces that normally go unnoticed when we read a text. As often in the work of Reuterswärd, he transformed everyday objects into something poetic – in this case the letters and numbers and their adjacent unseen twins. The CFR Art Foundation generously donated the twelve sculptures of the unseen alphabet now installed in the Park.

The connections between art and the artful design of the letters of the alphabet go back both to the art of the scribes in the medieval monasteries, and to the artist’s own background as a poet. In illuminated manuscripts, initials were decorated and embellished into what is sometimes referred as inhabited initials, incorporating figures, architectural elements and plants. In Interlettre Reuterswärd focused on the swelling, bulging forms between the strict vertical lines of the visible letters. Or as Susan Sontag wrote in ”The Unseen Alphabet” Inter-letters are mostly trunk and torso.” 

By making the invisible space in-between seen, Reuterswärd highlights the necessity of balancing opposing elements, without inter-letter no letter is possible.

Carl Fredrik Reuterswärd, also known as CFR, was an artist, poet and writer, and a former professor at the Royal Institute of Art in Stockholm. He was the artist behind the well-known sculpture Non-Violence, found in different international cities but first placed in front of the United Nations headquarter in New York City. The sculpture, a revolver with its barrel turned into a knot, was created in response to the murder of John Lennon in 1980. Reuterswärd, sometimes referred to as a neo-dadaist, regularly uses words and wordplay as well as humor and unexpected constellations of images. His work is represented in several international public collections such as Moderna Museet, Stockholm, Centre Pompidou, Paris, and Museum Sprengel, Hanover.

The twelve sculptures in the series Interlettre explore language and letter. Other works in the permanent collection that use language in various ways are Jenny Holzer, Yoko Ono and Sarah Schwartz, and in sound based works, Janet Cardiff and Marianne Lindberg De Geer.