Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Molly Haslund


Molly Haslund
(Född/Born 1976, Köpenhamn/Copenhagen. Verksam i/Works in Köpenhamn/Copenhagen.)
Gungor – koordinationsmodell 2/Swings – Coordination Model 2, 2002/2014
Trä/Wood
Gåva från konstnären/Donation from the artist

Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse – Koordinationsmodell 6/Three Double Wall Bars For Minimal Movements – Coordination Model 6, 2014
Trä/Wood
Tack till/Thanks to Mosslunda Snickeri AB
Med stöd från/With support from Statens Kunstfond, DK
Inköpt med stöd av/Acquired with the support of Wanås Konst Artlover

For English please scroll down

I sina konstverk blandar Molly Haslund skulptur, installation och performance. Vid dammen på Wanås står två skulpturer, som hon kallar för koordinationsmodeller. De utgår från ribbstolen och gungställningen, välbekanta föremål som hon gör om och visar på nya sätt för att skapa så maximal rörelse som möjligt. Kaos, eufori och att göra betraktaren till deltagare är utgångspunkt för många av Haslunds konstverk. Hon beskriver själv: ”Jag avporträtterar glädje och konflikt, motsättningarna som är inneboende i vanliga föremål och situationer, i ritualer, musik och populärkultur. Genom att konstruera utmaningar och med personliga uttryck vill jag skapa nya poetiska tolkningar,”

Haslund deltog i utställningen Dance Me på Wanås Konst 2014. I utställningen utforskades dans och rörelse i förhållande till skulptur. Hon visade då flera koordinationsmodeller, en hopprepsstubbe för sju personer och stora passare som besökarna kunde använda och göra cirkelformade avtryck i gruset med, eller kunde rita med, med hjälp av en fastsatt krita på konsthallstrappan. Haslund vill öppna för att konstverken kan användas på många olika sätt och eftersträvar att vi aktiverar dem, antingen ensamma eller som en grupp. Till ribbstolarna har hon skrivit instruktioner, Constant Hanging, som besökarna kan genomföra som en performance. Sju personer kan skapa en loop av rörelser genom att hänga, tappa taget och byta av varandra i ett konstant flöde. Till gungställningen på Wanås behövs åtta personer för att hela konstverket ska aktiveras, båda raderna av gungande kan dessutom försöka gunga åt motsatt håll. För att gunga åtta personer i takt krävs koncentration, samarbete och koordinationsförmåga och vi blir uppmärksamma på våra egna och andras rörelser.

In her artwork, Molly Haslund combines sculpture, installation, and performance. Near the pond at Wanås stand two sculptures that she calls “coordination models.” They are based on ladder walls and swing sets, familiar objects that she reconfigures and displays in new ways to create the most possible movement. Chaos, euphoria, and turning the observer into a participant are the basis of many of Haslund’s artworks. She describes her art: “I portray happiness and conflict, contrasts that are inherent in everyday objects and situations, in rituals, music, and popular culture. By designing challenges and with personal expressions, I want to create new poetic interpretations.”

Haslund participated in the exhibition Dance Me at Wanås Konst in 2014. The exhibition was an investigation of dance and movement in relation to sculpture. She exhibited multiple coordination models: a tree stump with seven jump ropes attached to it, and large compasses that visitors could use to make circular impressions in the gravel or on the art gallery steps. Haslund wanted to create the possibility for the artworks to be used in many different ways and wants us to activate them, either individually or as a group. She wrote instructions for the ladder walls, Constant Hanging, which visitors can use to carry out a performance. Eight people are needed to activate the entire swing set, and getting eight people swinging in unison requires concentration, cooperation, and coordination, and in the process, we become aware of both our own movements and the movements of others.