Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Henrik Håkansson

Henrik Håkansson
(Född/born1968, Helsingborg. Verksam i/Works in Berlin)
The Reserve (001), 2009-2012
Galvaniserat stängsel, 50 x 50 m/Galvanized steel fence, 50 x 50 m

For English please scroll down

Henrik Håkansson utgår ofta från platsens unika flora och fauna. På Wanås har han mätt ut ett 2500 kvadratmeter stort område som hägnats in med stängsel. Varken besökare, konstnär eller parkskötare har tillträde. The Reserve (001) blir en autonom ö i det befintliga landskapet. Han möjliggör därmed för platsen att för all överskådlig framtid utvecklas utan mänsklig inver- kan och utgöra en kontrast till den omgivande naturen.

Projektet påbörjades i samband med utställningen Wanås 2009: Footprints, då konstnärer som förhåller sig till naturen och människans relation i sin konst, bjöds in. Det är vanligt inom biologin att studera ett begrän- sat naturområdes ekosystem som i The Reserve (001) och Håkansson arbetar återkommande med metoder som påminner om forskarvärldens. Dock eftersträvar han inte ett tydligt resultat – tonvikten ligger istäl- let på själva undersökningen. För Footprints gjorde han också (Chronicles) Wanås MAR.3, 2009 – MAY.3, 2009. Övervakningskameror tog bilder av det som rörde sig på Wanås framför sökaren om natten – bilderna visade både tranor och vildsvin, ett närvarande aktivt djurliv vi sällan möter.

Håkanssons konstnärskap är präglat av ett livslångt intresse för naturen. Fokus läggs på studieformen snarare än på organismen i fråga. Han har spelat teknomusik för lövgrodor, skapat vindtunnlar för fåglar och målningar där myggor kolliderat med målarduken.

Henrik Håkansson usually starts with the unique flora and fauna of the site. At Wanås he has reserved an area of 2,500 square metres in the Park to be fenced off. Neither the artist, visitors nor park attendants are allowed in. The Reserve (001) will be an autonomous island in the existing landscape. In this way, he has enabled the area to develop without human interference for the foreseeable future offering a contrast to the surrounding nature.

The project was initiated in conjunction with the exhibition WANÅS 2009: Footprints, when artists that clearly expressed an interest in man’s relationship to nature were invited. Biologists often study the ecosystem of a limited area as in The Reserve (001), Håkansson frequently applies methods resembling those used by scientists, but does not strive to attain an unequivocal result – instead, his emphasis is on the form of research itself. For the Footprints Håkansson also created (Chronicles) Wanås MAR.3, 2009 – MAY.3, 2009. Surveillance cameras documented any movement at Wanås in front of the lens – photographs portraying both cranes and wild-boars, a present active wildlife that we seldom encounter.

Håkanssons oeuvre is characterized by his life-long fascination for nature. Focus is the form of study rather than the organism in question. He has played ambient techno for frogs, created a wind tunnel for birds and paintings by mosquitos colliding with the canvas.