Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Robert Wilson

Robert Wilson
(Född/born 1941, Waco. Verksam i/Works in New York)
A House for Edwin Denby, 2000
Möbler, byggmaterial, högtalare/Furniture, building material, loudspeakers
750 x 250 x 509 cm

For English please scroll down

Robert Wilsons A House for Edwin Denby är beläget på en kulle mellan träden söder om dammen. Husets ljusa färg, horisontellt lagda träpanel och långsmala fönster för tankarna till den enkla byggnadsstil som den religiösa Shakerrörelsen i nordöstra USA utvecklade under 1800-talet. Den som närmar sig huset träder in i ett skådespel. I de omgivande träden sitter högtalare från vilka ett atmosfäriskt ljudlandskap spelas upp. Inifrån huset hörs ljudet av Wilson som reciterar en fragmentarisk text som skrivits speciellt för verket. Det är omöjligt att gå in men genom fönstren syns en stol och ett bord med en uppslagen bok. Det i övrigt tomma rummet förmedlar en känsla av frånvaro.

Till utställningen WANÅS 2000 skapade Wilson två verk tillägnade Edwin Denby (1903-1983), en framstående amerikansk poet och danskritiker som tog sitt liv. Förutom A House for Edwin Denby skapade Wilson även Edwin’s Last Day i Magasinet. Golvet på andra våningen täcktes med lera som successivt sprack allteftersom det torkade och besökarna gick på underlaget. Ur högtalarna hördes Wilson läsa en text om Denbys sista dag i livet, skriven av poetens partner Rudy Burckhardt.

Wilson är mest känd som en ledande konstnär inom avantgardistisk teater och opera. Tillsammans med framstående kompositörer och musiker som David Byrne, Philip Glass och Tom Waits har han skapat unika upp- sättningar för vilka han själv ofta varit regissör, manusförfattare och scenograf.

Robert Wilson’s A House for Edwin Denby is situated on a hill among the trees south of the pond. The pale colour, horizontal wood panels and narrow oblong windows evoke the plain architectural style developed by the puritan Shaker movement in the 19th century in north-eastern USA. Anyone approaching the house enters a drama. Loudspeakers rigged in the surrounding trees transmit an ambient soundscape. The sound of Wilson reading a fragmentary text written especially for this work is heard from within the house. It is not possible to enter the house, but a chair and table with an open book can be seen through the windows. The otherwise empty room conveys a feeling of absence.

For the exhibition WANÅS 2000 Wilson created two works dedicated to Edwin Denby (1903-1983), a prominent American poet and dance critic who committed suicide. In addition to A House for Edwin Denby, he also created Edwin’s Last Day in the Barn. The second floor was covered with mud that dried and then gradually cracked as visitors walked on it. Loudspeakers played Wilson’s recital of a text about Denby’s last day alive, written by the poet’s partner, Rudy Burckhardt.

Wilson is best known as a leading figure in avant-garde theatre and opera. Together with prominent composers and musicians such as David Byrne, Philip Glass, and Tom Waits, he has created unique productions, often taking on the role of director, scriptwriter and set designer himself.