Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Marianna Uutinen

Marianna Uutinen
(Född/born1961,Pieksämäki. Verksam i Helsingfors/Works in Helsinki)
The Hearts, 1994
Vångagranit/Vånga granite, 110 x 110 x 10 cm

For English please scroll down

På Wanås har flera konstnärer som arbetat med sten valt diabasen som ibland kallas ”det svarta guldet”. Den bryts i området norr om Wanås och i trakten finns en lång konstnärlig tradition att arbeta i sten. Marianna Uutinen valde Vångagranit som sitt material. Den bryts också lokalt men har en rödaktig färg och är mindre dyrbar än diabasen. Stenen till hennes verk är polerad högblank och formad till ett hjärta placerat direkt på marken invid den yttre Parkstigen, inte långt från Jan Svenungssons Den åttonde skorstenen och Per Kirkebys Wanås.

Parallellt med verket i Parken gjorde Uutinen installationen Carry Me Home i Magasinet. I den gamla byggnaden täcktes speglar på väggarna av rosa, kladdigt silikon, som oformliga, utplattade bubblor. De kombi- nerades med textfragment i samma rosa material, in- spirerade av platsen och hämtade från hennes dagbok.

Uutinen använder sig av motiv som förknippas med det banala och erotiska och undersöker förhållandet mel- lan färg och form. När hon hade sin debututställning 1989 i Helsingfors var rosa, ljusblått och pistagegrönt hennes kolorit i flera målningar. Hon spritsade färg som spetstrosor och visade en röd målning med ett vitt hjärta.

At wanås several of the artists who work in stone have chosen diabase, also known as “the black gold”. It is quarried north of Wanås, and the region has a long tradition of stone masonry. Marianna Uutinen chose instead to work in Vånga granite. This stone is also local, but has a reddish colour and is less exclusive than diabase. The stone in her work is highly polished and shaped like a heart lying directly on the ground along the outer path of the Park, not far from Jan Svenungsson’s The Eighth Chimney and Wanås by Per Kirkeby.

At the same time as making the work for the Park, Uutinen created the installation Carry Me Home in the Barn. Inside the old building, pink, sticky silicone covered mirrors were hung on the walls like shapeless, flattened bubbles. These were accompanied by fragments of text in the same pink material inspired by the site and copied from her diary.

Uutinen uses subject matter that is regarded as banal and erotic in her explorations of the relationship be- tween colour and shape. At her debut exhibition in 1989 in Helsinki, pink, pale blue and pistachio green were the dominating colours in several of her paintings. She had squirted paint to resemble lace underwear and exhibited a red painting with a white heart.