Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Jan Svenungsson

Jan Svenungsson
(Född/born 1961, Lund. Verksam i/Works in Berlin)
Den åttonde skorstenen/The Eighth Chimney, 2007
Tegelsten, murbruk/bricks, mortar, höjd/height 17 m

For English please scroll down

Jan Svenungssons Den åttonde skorstenen är 17 meter hög och tillkom under Stiftelsen Wanås Utställningars 20-årsjubileum 2007. Den första stenen lades vid vernissagen den 13:e maj. Svenungsson murade sedan skorstenen tillsammans med ett byggarbetslag och den stod färdig till midsommar samma år. Den åttonde skorstenen är placerad utanför stenmuren som utgör Parkens egentliga yttre gräns. Verket tycks plötsligt dyka upp mellan träden som en rest från en okänd industriell verksamhet. Konstnären beskriver verket som ”en föreställande skulptur, som föreställer en skorsten.”

För varje ny skorsten har Svenungsson lagt till en meter på höjden. Den första, tio meter hög, som inte längre finns kvar, skapade han 1992 utanför Moderna Museet i Stockholm. Skorstensskulpturerna återfinns i olika län- der och landskap – i vattnet i Motala ström i Norrköping, på en världsutställning i Taejon i Sydkorea, och den senast byggda tycks växa upp ur asfalten på en bakgata i Hamm i Tyskland.

Svenungsson beskriver skorstensmotivet som ”en katalysator för en mängd konkurrerande idéer.” Hans skorstenar saknar funktion och uppträder i oväntade mil- jöer. De är monumentala i storlek och kan ses som konst eller arkitektur, en fallisk symbol eller en industrialismens kvarleva. Svenungsson hade tidigt skorstenar som motiv i en serie fotografier där det centrala var ramens påverkan på bilden. Även sedan han började uppföra skorstensskulpturer återkommer han till motivet i etsningar, fotografier och teckningar.

Jan Svenungsson’s The Eighth Chimney stands 17 metres high and was built during The Wanås Foundation’s 20th anniversary in 2007. The first brick was put in place at the opening on May 13. Svenungsson then built the chimney together with a team of bricklayers, and it was completed in midsummer that year. The Eighth Chimney is situated outside the stone wall that marks the Park boundary. It seems to appear suddenly among the trees, like a remnant of an unknown industrial activity. The artist describes the work as “a representational sculpture that represents a chimney.”

Each new chimney is one meter taller than its predecessor. The first, which no longer exists, was 10 metres high and constructed at Moderna Museet in Stockholm in 1992. Svenungsson’s chimney sculptures are found in various countries and topographies – in the waters of Motala stream in Norrköping, Sweden, South Korea, and, most recently, in a backstreet in Hamm, Germany, where it looks like it grows out of the asphalt.

Svenungsson describes the chimney theme as “a catalyst for a multitude of competing ideas.” They have no purpose and often turn up in unexpected settings. They are monumental and can be seen as art or architecture, a phallic symbol or a column commemorating industrialism. Svenungsson embarked on the chimney theme early in his career in a series of photos focusing on how the frame impacted on the image. Even after he began building chimneys, he has continued to explore this subject in etchings, photographs and drawings.