Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Pål  Svensson

Pål Svensson
(Född/born 1950, Göteborg. Verksam i/Works in Göteborg/Gothenburg)
Sprungen ur/Sprung From, 1996
Diabas/diabase, 100 x 200 x 200 cm

For English please scroll down

Parallellt med utställningen WANÅS 1996:s åtta amerikanska konstnärer, visades verk i sten av sex nordiska konstnärer: Bård Breivik, Claes Hake, Lone Larsen, Takashi Naraha, Birgitta Silfverhjelm och Pål Svensson. Majoriteten av skulpturerna var gjorda i diabas, en mörk magmatisk bergart som bland annat bryts i Hägghult 30 km nordöst om Wanås. Diabas är ett tätt, tungt och hållbart material som länge varit omtyckt av konstnärer. Verken som visades 1996 presenterades inne i skogen och inte på den öppna gräsmattan som kunde förväntats. Svensson deltog med två verk, Sprungen ur och Vriden pelare (1994). Sprungen ur samspelade väl med sin omgivning. Löven, solen och ljusets skuggor spelar i den högpolerade ytan än idag.

Det djupsvarta, blanka diabasklotet i Sprungen ur mä- ter 90 cm i diameter och väger ca ett ton. Klotet är omgivet av stenskärvor, som om det frigjort sig från ett grovt skal. Kvar blir en perfekt rund form som påminner om ett frö, ett ägg eller en himlakropp. Sprungen ur kan även föra tankarna till den kreativa processen – hur kärnan successivt skalas fram ur en oformulerad idé.

Svensson har sedan början av 1980-talet utforskat stenens och i synnerhet diabasens möjligheter i skulpturer och installationer. Han arbetar ofta i stor skala där stenens råa ytor ställs mot blankpolerade. Eller som han själv uttrycker det: “Jag söker stenens motsats, att ställa det mjuka mot det hårda, det fina mot det grova, det våta mot det torra.”

Parallel with the exhibition WANÅS 1996's eight American artists was an exhibition of stone works by six Nordic artists: Bård Breivik, Claes Hake, Lone Larsen, Takashi Naraha, Birgitta Silfverhjelm and Pål Svensson. Most of their sculptures were made of diabase, a dark, magmatic rock that is quarried in for example Hägghult, some 30 km north-east of Wanås. Diabase is a massive, heavy and durable material and is highly appreciated by artists. The works shown in 1996 were presented in the woods, rather than on the open lawn as one may have expected. Svensson participated with two works Sprung From and Twisted Pillar (1994). Sprung From interacts well with the surroundings, the leaves, the sun and the light casting shadows and reflections on the sculpture’s highly polished surface.

The deep black, polished diabase orb in Sprung From has a diameter of 90 cm and weighs around a metric ton. The orb is surrounded by shards of stone, as though having broken out of a rough shell. What remains is a perfect, round shape resembling a seed, an egg or a celestial body. Sprung From can also be associated with the creative process – how a core gradually emerges from an unformulated idea.

Since the early 1980s, Svensson has explored the potential of stone, and especially of diabase, in sculptures and installations. He often works on a monumental scale, juxtaposing rough and polished surfaces. Or, as he puts it, “I seek the stone’s opposite, setting soft against hard, fine against coarse, wet against dry.”