Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Ann-Sofi Sidén

Ann-Sofi Sidén
(Född/born 1962, Stockholm. Verksam i/Works in Stockholm)
Fideicommissum, 2000
Fontän av brons/bronze fountain, skala/scale 1:1, edition 1/6

For English please scroll down

Fideicommissum är en bronsavgjutning av Ann-Sofi Sidén som sitter på huk och kissar. Det klassiska fon- tänmotivet, en sprutande stråle från en stående pojke, leder här till nya tolkningsmöjligheter. Idén uppstod under ett besök på Wanås 1999 då Sidén filmade i Par- ken och behövde försvinna bakom en buske.

Verkets utförande har rötter i konsthistorien. Håret, klädernas veck och sandalerna har förlagor i etruskisk, grekisk och romersk skulptur. En blottad bakdel var en provokation redan på medeltiden och står i kontrast till ansiktets slutna ögon och lugna uttryck.

Verkets titel anspelar på gamla tiders fideikommiss, en arvsrätt av hela släktegendomar från generation till generation som vanligen gynnade den äldste sonen. Lagen om avveckling av fideikommiss trädde i kraft 1964 i Sverige. Sidéns fontän är placerad vid damm- kanten med utsikt mot Wanås slott som var ett fidei- kommiss fram till 1978. Titeln och placeringen lyfter fram verket som en revirmarkering och en kommentar till ojämställdheten mellan könen och maktrelationer. Konstnären filmade installationsprocessen och resulta- tet blev videoverket Head Lake Piss Down (2000).

Tio år efter att Fideicommissum tillkom visade Sidén videoinstallationen Någonstans i Sverige (2010) på Wanås. Detta verk spelades in under Sidéns ritt från Stockholm till Wanås som en del av projektet En Annan Väg, ett treårigt samarbete mellan Stiftelsen Wanås Utställningar och Kungl. Konsthögskolan.

Fideicommissum is a bronze cast of Ann-Sofi Sidén crouching to pee. The classical fountain motif, with a jet of water spurting from a standing boy, is given a new interpretation. The idea was born during a visit at Wanås in 1999, when Sidén was filming in the Park and needed to retire into the bushes.

The composition of the work has art historic roots. The hair, folds of clothing and sandals are modelled on Etruscan, Greek and Roman sculptures. A bare bottom was a provocation already in the Middle Ages and contrasts with the closed eyes and calm expression of the face.

The title refers to the entail of former times, when en- tire estates were inherited from one generation to the next, often benefitting the eldest son. A law abolishing entailed property was passed in Sweden in 1964. Sidén’s fountain is placed on the shore of the pond, with a view of Wanås Castle, which estate was en- tailed until 1978. Its title and location stress that the work represents a staking out of territory and a comment on gender inequality and power relations. The artist filmed the process of installing it, resulting in the video work Head Lake Piss Down (2000).

Ten years after creating Fideicommissum, Sidén showed her video installation Somewhere in Sweden (2010) at Wanås. This work documents Sidén’s horseback ride from Stockholm to Wanås as part of the project Another Way, a three-year collaboration between The Wanås Foundation and the Royal Institute of Art.