Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Roxy Paine

Roxy Paine
(Född/born 1966, New York. Verksam i/Works in New York)
Impostor, 1999
Rostfritt stål, betong/Stainless steel, concrete
diameter 50 cm, höjd/height 900 cm

Façade/Billboard, 2010
Rostfritt stål/Stainless steel
1430 x 1257 cm

For English please scroll down

Impostor, ett nio meter högt träd i rostfritt stål, är en syntes av Roxy Paines intresse för naturen och det industriella. Idén till verket föddes efter en promenad i bokskogen under konstnärens första besök på Wanås 1998. Han presenterade en teckning av ett träd som han ville göra i stor skala. Paine hade aldrig tidigare arbetat med skulptur utomhus och ett beslut togs att verket skulle experimenteras fram nästkommande år medan Bad Lawn och Puddle Field genomfördes 1998. När Paine återkom 1999 skapade han en industriliknande arbetssituation. En ny svets köptes in och ett rum bredvid smedjan inreddes åt honom och hans arbetslag. Döda trädgrenar släpades in, numrerades och ritades av. Rostfria stålrör i olika storlekar svetsades samman till naturtrogna grenar. Alla delar monterades sedan på plats i Parken. Området förvandlades till en arbetsplats med skylift, verktygsbod, presenningar, kablar och strålkastare. Hösten blev allt mörkare och den blå svetslågan syntes tvärs över dammen till långt in på natten. Efter en månad stod Impostor där till slut, skinande i sin rostfria ståldräkt. Paines konstnärskap kan delas upp i två kategorier: att minutiöst återskapa naturliga objekt som blommor, ogräs eller svampar samt att skapa maskiner som på egen hand producerar målningar och skulpturer. Hans Dendroids, den serie av trädinspirerade skulpturer i rostfritt stål som inleddes på Wanås 1999, länkar samman dessa båda intresseområden.

Sedan 1999 har Roxy Paine producerat över tjugo skulpturer med referens till dendrologiläran om trädvarav Impostor på Wanås var den första. Verket från denna serie av storskaliga skulpturer med träd som utgångspunkt återfinns permanent på museer och i skulpturparker i Spanien, USA och Israel. 2010 valde Roxy Paine Wanås som plats för att vidga gränserna för denna serie och skapade Façade/Billboard. Med sina 14 meter är verket det näst högsta i Wanås permanenta samling. Verket utgörs av två beståndsdelar. Naturen (Façade) representeras av en silhuett av ett träd som skurits ut ur en 15 mm tjock stålskiva och målats svart. Dess stöd (Billboard) utgörs av en ställning i rostfritt stål. Inspirationen till Façade/Billboard kommer från olika tidsepoker: 1800-talets industrialism, 1900-talets kom- mersialism, nutida digital bildhantering och den artifi- ciella återskapning av naturen som kommer att krävas i framtiden. Själva trädsilhuetten utgår från en lönn utanför konstnärens ateljé i delstaten New York. Paine ritade först av trädet för hand för att sedan fotografera skissen och överföra den till en CAD-ritning. Detta underlag användes för att på industriell väg producera silhuetten och dess ställning. En annan inspirationskälla till verket är de enorma reklamskyltar med svarta tjurar som är vanliga på den spanska landsbygden och som ursprungligen gjorde reklam för brandy. Paines ställning både inramar silhuetten av trädet och bär upp det.

Impostor, a nine-metre tall stainless-steel tree, is a synthesis of Roxy Paine’s interest in nature and industry. He conceived the idea for the work after strolling in the beech wood on his first visit to Wanås in 1998. He presented a drawing of a tree he wanted to make in a large-scale version. Paine had never before produced an outdoor sculpture, and it was decided that he would experiment on the work the following year, while Bad Lawn and Puddle Field were made in 1998.

When Paine returned in 1999, he set up a factory-like work situation. A new weld was bought, and a room next to the smithy was fitted up for him and his team. Dead branches were dragged in, numbered and depicted. Stainless steel pipes of various dimensions were welded together to replicate branches.

The parts were then assembled on site in the Park. The area was transformed into a construction site, with a sky lift, portakabin, tarpaulins, electric cables and spotlights. As the autumn grew darker, the blue welding flame shone brightly across the pond way into the night. Finally, after a month, Impostor stood there, shiny in stainless steel.
Paine’s oeuvre falls into two categories: a meticulous replicating of natural objects such as flowers, weeds or mushrooms, and creating machines that can produce paintings and sculptures on their own. His Dendroids, a series of tree-inspired sculptures in stainless steel, which was initiated at Wanås in 1999, combines the two categories.

Since 1999 Roxy Paine has produced over twenty sculptures with references to dendrology – the study of trees – of which Impostor at Wanås was the first. Works in this series of monumental sculptures based on trees can be found in the permanent collections of museums and sculpture parks in Spain, USA and Israel.

In 2010, Paine chose Wanås as the place for extending the boundaries of this series by creating Façade/Billboard. Measuring a proud 14 metres, Façade/Billboard is the second-highest work in the Wanås permanent collection. It consists of two parts. Nature (Façade) is represented by a black silhouette of a tree cut out of 15 mm thick steel sheets. It is supported by Billboard, a stain- less steel structure.

Façade/Billboard was inspired by several historic periods: 19th century industrialism, 20th century commercialism, contemporary digital image processing, and the artificial replicating of nature that will be necessary in the future. The actual tree silhouette was made from a maple growing outside the artist’s studio in New York State. Paine first drew the tree by hand, photographed his sketch and converted it into a CAD drawing, which was then used to produce the silhouette and support structure industrially. Another source of inspiration for the work was the enormous billboards with black bulls that are commonly seen in the Spanish countryside, originally advertising brandy. Paine’s structure both frames the silhouette and props it up