Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Richard  Nonas

Richard Nonas
(Född/born 1936, New York. Verksam i/Works in New York)
La Colonne Terminée III, 1989–1997
40 stenbumlingar/40 boulders
varierande mått/dimensions variable

For English please scroll down

La Colonne Terminée tillhör ett av de tidigaste verken i Parkens samling. När Richard Nonas kom till Wanås 1989 intresserade han sig särskilt för platsens och jordbrukets historia. Utanför gården Haraberga hittade han 40 stora stenbumlingar som forslades till Parken och placerades parvis diagonalt över den stora gräsmattan väster om dammen.

De obearbetade stenarna skilde sig tydligt från den tuktade Parken. Samma sorts stenar som en gång tagits upp ur marken när gräsmattan skulle anläggas återkom nu. Efter några år flyttades stenbumlingarna till en plats i Parken där de parvis tycktes rinna nerför en smal, sluttande stig. Idag är La Colonne Terminée III placerat i närheten av ingången till Parken där verket liksom drar in besökaren i bokskogen.

Nonas var verksam som etnolog innan han började ar- beta som konstnär. Han tillhör den postminimalistiska traditionen som hade sin början i mitten av 1960-talet. Han kombinerar minimalismens knappa formspråk med ett djuplodande intresse för kultur och mänskligt beteende. Nonas skapar abstrakta, geometriska instal- lationer i vilka han arrangerar objekt av material som trä, metall och sten. Hans verk förändrar platsen de presenteras på.

Nonas deltog även i utställningen Wanås 1990 med Burnt Njal, en installation av långa stavar i fyrkantsstål arrangerade i en bågformation direkt på trägolvet på andra våningen i Magasinet.

La Colonne Terminée is one of the first works in the collection at Wanås Park. When Richard Nonas came to Wanås in 1989, he was particularly struck by the history and agriculture of the region. On the outskirts of the Haraberga farm he found 40 boulders, which he moved to the Park and placed in couples diagonally across the large lawn to the west of the pond.
The unprocessed boulders stood out against the pruned Park. The same kind of stones that had once been dug up from the ground to create the smooth lawn were now returned. After a few years, the boulders were moved to another part of the Park, where they appeared to trickle down a narrow, sloping path. Today, La Colonne Terminée III is installed near the entrance to the Park, where the work seems to draw visitors into the beech woods.

Nonas worked as an ethnologist before becoming an artist. He belongs to the post-minimalist tradition that emerged in the mid-1960s. Combining the terse idiom of minimalism with a profound interest in culture and human behavior, Nonas creates abstract, geometric installations in which he arranges objects of various materials, including wood, metal and stone. His works change the site where they are presented.
Nonas was also featured in the exhibition WANÅS 1990 with Burnt Njal, an installation of long square-steel poles arranged in an arch directly on the wood floor on the second storey of the Barn.