Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Mikael Lindahl

Mikael Lindahl
(Född/born 1983, Sunne. Verksam i/Works in Stockholm)
Foundation of a Building, 2010
Video, 10,43 min/mins, husgrund, vit färg/foundation, white paint

For English please scroll down

Idén till videoverket Foundation of a Building fick Mikael Lindahl då han anlände till Wanås efter en resa på cykel från Skeppsholmen i Stockholm hösten 2009. Han deltog i projektet En Annan Väg, ett treårigt samarbete mellan Stiftelsen Wanås Utställningar och Kungl. Konsthögskolan.

Det myllrar av husgrunder efter arrendegårdar, torp och backstugor på markerna kring Wanås. Lindahl frågade om det fanns någon grund i närheten av Parken och visades till en som är belägen vid vägen strax utanför södra muren. Likt en hobbyarkeolog sopade, skrapade och högg han bort all växtlighet som under åren kommit att täcka grunden. Han putsade stenarna med en borste för att få bort jord och smuts. Snart framträdde en ren grund såsom den troligen såg ut när byggnaden uppfördes någon gång under 1600- eller 1700-talet. Därefter målade Lindahl omsorgsfullt grunden vit. Han använde en kort och bred pensel för att låta färgen tränga in mellan stenarna.

Lindahl intresserar sig för vad resterna av tidigare mänsklig aktivitet kan berätta för oss idag. Betraktaren av videoverket Foundation of a Building frågar sig vem som bodde på denna lilla gård med ett bostadshus, en ladugård, ett fruktträd och en mur runtomkring. Vad hände med dess invånare? Förföll gården och brändes eller varför återstår enbart grunden? Svaren på dessa frågor kan delvis hittas i svensk 1900-talshistoria med nedläggningen av tusentals småjordbruk allteftersom industrisamhället tog form.

Mikael Lindahl got the idea for the video work Foundation of a Building when he arrived at Wanås after travel- ling by bicycle from Skeppsholmen in Stockholm in the fall of 2009. He participated in the project Another Way, a three-year collaboration between The Wanås Foundation and the Royal Institute of Art.

There are many foundations after leasehold farms and cottages in the grounds of the Wanås Estate. Lindahl asked if there were any near the Park and was shown the foundation of a building near the road just outside the southern wall. Like an amateur archaeologist, he swept, scraped and cut back the plants that had obscured the foundation over the years. He brushed the stones to remove soil and dirt. Soon, the clean foundation appeared as it probably looked when the building was erected some time in the 17th or 18th century. Lindahl then meticulously painted the foundation white, using a short, wide brush, to get the paint into the cracks between the stones.

Lindahl explores what the remains of previous human activities can tell us today. Watching the video work Foundation of a Building, we ask ourselves: Who lived in this little farm consisting of a house, a barn, a fruit tree and a garden wall? What happened to the people? Did the farm fall into ruin or was it burned down, and why is only the foundation left? The answers to these questions can partly be found in Swedish 20th century history, when thousands smallhold farms were abondoned with the emergence of industrial society.