Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Maya Lin

Maya Lin
(Född/born 1959, Athens, Ohio. Verksam i/Works in New York)
Eleven Minute Line, 2004
Gräs, jord, sten/earth, grass, stone
500 m

For English please scroll down

Maya Lins Eleven Minute Line är en 500 meter lång upphöjd vall av gräs, jord och sten som slingrar sig fram på en av Wanås äldsta betesmarker. Det är det största permanenta konstverket på Wanås, beläget utanför Parkens västra mur. Inspiration till Eleven Minute Line fann Lin i sin hemstat Ohio i USA där urinvånarna skapade liknande skulpterade jordvallar från 1000 f.Kr. till 700 e.Kr. Besökare är välkomna att promenera längs en stig som löper uppe på Eleven Minute Line. Som titeln antyder ser Lin verket som en tredimensionell linje som det tar cirka elva minuter att gå från den ena änden till den andra.

Lin blev tidigt uppmärksammad för utformningen av Vietnam Veterans Memorial (1982) i Washington DC, USA. Detta minnesmärke över de amerikanska soldater som stupade i Vietnamkriget gjorde avsteg från traditionen genom att varken vara figurativt eller heroiserande. Det är gjort som en bruten linje av diabas som skär rakt genom marken. I den blankpolerade stenens svarta yta har namnen på de omkomna graverats in.

Lin är verksam både som konstnär och arkitekt. Gemensamt för alla hennes projekt är ett underliggande intresse för landskapet och hur vi förhåller oss till miljön omkring oss. Hon har skapat monumentala jordkonstverk, museibyggnader, kapell och bostäder. Hon har även gjort flera minnesmärken bl.a. ett tillägnat USA's medborgarrättsrörelse (1989) och det nu pågående, What is Missing?, som syftar till att öka medvetenheten om utrotningen av växt- och djurarter samt förstörelsen av deras miljöer.

Maya Lin’s Eleven Minute Line is a winding 500-metre ridge of earth, grass and stone in one of Wanås’s oldest pastures. It is the largest permanent artwork at Wanås, located outside the western wall of the Park. Lin found the inspiration for Eleven Minute Line in her home state Ohio in the USA, where the indigenous population had created similar sculpted ridges from 1000 B.C. to A.D. 700. Visitors are welcome to walk the pathway along the top of Eleven Minute Line. As the title indicates, Lin sees the work as a three-dimensional line that takes approximately eleven minutes to walk from one end to the other.

Lin won acclaim early in her career for the design of the Vietnam Veterans Memorial (1982) in Washington D.C. This memorial for the American soldiers who died in the Vietnam War deviated from tradition by neither being figurative nor heroicizing. It consists of a broken line of diabase that cuts straight through the ground. The names of those killed are engraved into the highly polished stone surface.

Lin works both as an artist and an architect. Common to all her projects is a profound interest in landscape and how we relate to our environment. She has created monumental earthworks, museum buildings, chapels and residential houses. She is also the originator of several memorials such as The Civil Rights Memorial (1989) and the ongoing What is Missing?, intended to increase awareness of the extinction of plants and animals and the destruction of their habitats.