Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Lone Larsen

Lone Larsen
(Född/born 1955, esbjerg. Verksam i/Works in Höganäs)
Altare I/Altar I, 1996
Diabas, grafitfärg, stål/Diabase, graphite paint, steel
66 x162 x 66 cm

For English please scroll down

1996 genomfördes en utställning med sex nordiska konstnärer som arbetar i diabas. Denna bergart bryts i trakten norr om Wanås sedan 1880-talet och har länge varit ett attraktivt material för konstnärer att arbeta i, bland annat på grund av dess variationsrikedom, från den gråa grovhuggna ytan till den nattsvarta spegelblanka som framkommer vid polering.

Larsens bidrag till utställningen 1996 var Altare I, en mjuk bänk gjord i detta hårda material, diabas. Stenen är slipad så att ovansidan är vågig och för tankarna till urtiden när diabas var en flytande materia. Det tunga stenblocket är placerat på två stålben. Denna presentation gör att verket ser ut att vara ett utsnitt, ett geologiskt prov. Sidorna är grova, krysshamrade och står i stark kontrast till den finslipade ovansidan.

Larsen är utbildad sjuksköterska men har arbetat som skulptör sedan 1990-talet. Hennes materialval skiftar mellan sten, brons, stengods, gips och plast. Larsen söker egensinniga organiska former som direkt förhåller sig till kroppen. Vi är vår kropp och det är genom kroppen vi förhåller oss till och förstår omvärlden. Larsen säger själv: ”Kroppen och dess rörelser har alltid intres- serat mig och kommer nog att bli temat för min konst resten av livet.” Altare I är ett taktilt verk som kanske bäst upplevs när handen stryker över dess olika ytor – sträva såväl som mjuka.

In 1996 wanås exhibited works by six Nordic artists working in diabase. This mineral has been quarried north of Wanås since the 1880s and has long been regarded as an attractive material by artists, partly on account of the variations in its surface, from the rough grey of the quarried rock to the glossy dark black achieved when it is polished.
Altar I was Larsen’s contribution to the 1996 exhibition, a smooth seat made of this hard material. The diabase stone is polished so the upper surface is wavy and alludes to the primordial era when the diabase was liquid matter. The heavy stone slab is resting on two steel legs. This presentation gives the work the appearance of being a sample, a geological specimen. Its sides are coarse, cross-hammered, and in sharp contrast to the finely polished top.

Larsen is a trained nurse, but has worked as a sculptor since the 1990s. Working alternately in stone, bronze, stoneware, plaster and plastic, Larsen explores strange, organic shapes that relate directly to the body. We are our bodies, and through our bodies we relate to, and understand, the world. “The body and its movements have always fascinated me and will probably continue to be the theme of my art for the rest of my life.” Altar I is a tactile work that is perhaps best experienced by running a hand over its alternately rough and smooth surfaces.