Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Per Kirkeby

Per Kirkeby
(Född/born 1938, Köpenhamn. Verksam i Köpenhamn/Works in Copenhagen)
Wanås, 1994
Rött Kanik-tegel, betong, grus/Red Kanik brick, concrete, gravel
500 x 1000 x 680 cm

For English please scroll down

Per Kirkeby deltog i utställningen WANÅS 1994. Hans storskaliga installationer i tegel har rötter i Skånes och Danmarks arkitekturhistoria. Wanås befinner sig mitt i tegelbältet. Fram till början av 1900-talet fanns ett bruk och i orten Gumlösa, några kilometer från Wanås, ligger Nordens äldsta daterade tegelkyrka, invigd år 1191.

Titeln på Kirkebys verk är densamma som slottets och platsens namn. Verket är placerat med utsikt mot slottsbyggnaden där Parken övergår i skog. Paviljongen har inget tak, de välvda, slutna långsidorna har nischer att sitta i och kortsidorna är öppna för in- och utgång. Liksom kortsidorna ramar in den omgivande naturen, skapar öppningen uppåt en inramning av himlen. I Kirkebys ur- sprungliga skiss fanns ordet ”transparens” med och just genomskinlighet kan sägas prägla verket. Det upplevs som både öppet och stängt beroende på var besökaren befinner sig.

Kirkeby, som även är en hyllad målare, skulptör och grafiker, har arbetat med tegel sedan början av 1970-talet. Han kombinerar skulptur och arkitektur i verk som tar platsen i anspråk och blir rum att röra sig i och genom. Kirkeby skriver att hans verk i tegel i all sin enkelhet har en ”uforstålig dimension”. Materialet intresserar honom på grund av deras egenskaper som han uppfattar som både rent och orent – varje tegelsten är en enkel form som ger upphov till associationer som är faktiska och inte symboliska. Närmsta stora installation av Kirkeby är vid Humlebæk station, nära Louisiana, Museum for Modern Art i Danmark (1994).

Per Kirkeby’s monumental brick installations are rooted in Scanian and Danish architectural history. Wanås is situated in Sweden’s brick district. Until the early 20th century, there was a brick factory in the area, and Gumlösa, a couple of kilometres from Wanås, has Scandinavia’s oldest dated brick church, consecrated in 1191.

The title of Kirkeby’s work is the same as the name of the estate and the place. The work is located with a view of the manor housecastle, where the Park becomes a forest. The pavilion is roofless. The rounded, unbroken long sides have niches where you can sit, while the structure can be entered through the openings at each end. As the ends frame the surrounding wilderness, the upward opening frames the sky. Kirkeby’s original draft featured the word “transparency”, and this is a quality that can be said to characterize the work, which is perceived as both open and closed, depending on where the viewer is standing.

Kirkeby is also an acclaimed painter, sculptor and graphic artist. He has worked with brick since the ear- ly 1970s. He combines sculpture and architecture in works that take control of a site and form spaces that we can move around in. Kirkeby writes that his brick works, in their ostensible simplicity, have an “incomprehensible dimension”. The material fascinates him in that it is both pure and impure – each brick has a plain shape that gives rise to associations that are real rather than symbolic.