Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Jenny Holzer

Jenny Holzer
(Född/born 1950, Gallipolis, Ohio. Verksam i/Works in Hoosick, NY)
Wanås Wall, 2002
260 inskriptioner i 1800 meter stenmur/260 inscriptions in 1,800 metres of dry-stone wall

For English please scroll down

När Jenny Holzer bjöds in att ställa ut på Wanås fascinerades hon av de gamla stenmurarna som löper längs Parkens yttre gränser. Hon beslutade sig för att låta stenhuggare från trakten sandblästra fyra av hennes textserier i utvalda stenar. Sammanlagt rör det sig om 260 textrader som dyker upp med jämna mellanrum i den 1,8 km långa muren.

Presentationen inleds vid Parkens ingång med Truisms (1977-1979), Holzers första textserie. Serien innehåller korta meddelanden skrivna utifrån olika värdegrunder och politiska synsätt, ett val som Holzer förklarar med: ”Många gånger när något kan identifieras som höger eller vänster kommer personer som sympatiserar med det hålla med och de som inte gör det kommer omedelbart avfärda det. [...] Det är att förlita sig på att betraktaren hittar den rätta lösningen, utifrån en mängd al- ternativ.” På Wanås följer sedan Erlauf (1995) som inriktar sig på andra världskrigets fasor, därefter den mer poetiska Arno (1996) samt Survival (1983-1985), som berör det vardagliga livet och dess utmaningar.

Språket har varit centralt i Holzers konstnärskap sedan slutet av 1970-talet. Hennes textserier har ofta förmedlats på platser där ett kommersiellt eller politiskt präglat språk är vanligt: på affischer, elektroniska skyl- tar, husfasader eller kvitton. Holzer presenterar även sina meddelanden på konstinstitutioner, då ofta med hjälp av LED-skyltar uppsatta längs väggar och tak, där den rörliga texten snabbt passerar förbi.

When Jenny Holzer was invited to exhibit at Wanås, she was struck by the old dry-stone wall marking the perimeter of the Park. She decided to let stonemasons from the region sandblast four of her text series into selected stones. Altogether, some 260 lines of text appear at regular intervals along the 1.8 km of the wall.

The presentation starts at the Park entrance with Truisms (1977-1979), the first text series Holzer ever created. This series consists of one-liners based on various value systems and political viewpoints, a choice Holzer ex- plains as follows: “A lot of times when something is identifiably Right, or Left, the people who agree with it will agree with it, and the people who don’t will dis- miss it instantly. [...] It’s trusting the viewer to come up with the right solution, given an array of options.”1 At Wanås, Truisms is followed by Erlauf (1995), which focuses on the atrocities of the Second World War. Thereafter comes the more lyrical Arno (1996) and finally Survival (1983-1985), which with an intimate approach addresses everyday life and its challenges.

Words have been central to Holzer’s oeuvre since the late 1970s. Her text series are often featured in con- texts that are commonly characterized by commercial or political language: on posters, receipts, electronic billboards or building facades. Holzer also presents her messages in art institutions, often using LED signs mounted on walls and ceilings, where the moving text flickers past quickly.