Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Tue  Greenfort

Tue Greenfort
(Född/born 1973, Holbæk. Verksam i/Works in berlin)
Milk Heat, 2009
Värme från komjölk, radiator/Heat from cow milk, radiator
Varierande mått/Dimensions variable

For English please scroll down

Inför utställningen WANÅS 2009: Footprints studerade Tue Greenfort Wanås ekologiska jordbruk och mjölkproduktionen som utgör dess kärna. Ett led i jordbrukets strävan efter självförsörjning är att ta till vara värmen från den färska mjölken. Vid mjölkning är komjölken 38°C men kyls snabbt ned till 4°C inför transporten till mejeriet. Överskottsvärmen används för uppvärmning av kostallets golv och vatten med hjälp av värmeväxlare.

Denna hållbara uppvärmningsmodell uppmärksammar Greenfort i Milk Heat, ett verk som ger besökarna möjlig- het att via en konventionell vattenfylld radiator, placerad utanför kostallet, själva uppleva den färska mjölkens värme. Konstnären eftersträvar även att påminna om den generella inverkan djurhållning har på miljön, oavsett om den är ekologisk eller inte. Han ifrågasätter om mejerivaror kan anses vara ekologiskt hållbara livsmedel då kornas metanutsläpp står för negativ inverkan på klimatet.

I sitt konstnärskap arbetar Greenfort med interdisciplinär öppenhet, inspirerad av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Han intresserar sig särskilt för människans påverkan på miljön och frågor om jordbruk och odlad natur. Efter omfattande efterforskningar skapar Greenfort konceptuella konstverk som ofta är specifika för den plats där han ställer ut. Även det visuella uttrycket är viktigt för honom och som han själv säger vill han: ”hellre förföra och inleda en dialog med människor, än att provocera och gå över gränsen. Därför har jag ofta med både humor och det absurda i mitt uttryck.”

In preparation for the exhibition WANÅS 2009: Footprints, Tue Greenfort studied Wanås’s organic farming and the dairy production that constitutes its core activity. As part of Wanås’s striving towards self-sufficiency, the farm utilizes the heat from fresh milk. At milking, cow’s milk is 38°C, but is rapidly cooled to 4°C before being transported to the dairy. The surplus heat is used for heating the floor and the water of the cow stable by means of a heat exchanger.

This sustainable heating model is acknowledged by Greenfort in Milk Heat, a work that enables visitors to experience the warmth of the fresh milk via a conventional water filled radiator placed outside the cow stable. The artist also wants to draw attention to the general impact of livestock farming on the environment, regardless of whether it is organic or not. He questions if dairy products count as environmentally sustainable food sources, since the methane emissions from cows have a negative impact on the climate.

Greenfort’s oeuvre is characterized by an interest in scientific working methods. He focuses especially on man’s impact on the environment and issues relating to agriculture and cultivated nature. Based on extensive re- search, Greenfort creates conceptual works that are often specific to the site where they are exhibited. The visual impression is also vital to the artist, and he says that he “prefers to seduce and enter into dialogue with people, rather than to provoke and go too far. Therefore, I often include humor and absurdity in my art.”