Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Marianne Lindberg De Geer

Marianne Lindberg De Geer
(Född/born 1946, Stockholm. Verksam i/Works in Stockholm)
Jag tänker på mig själv – Wanås 2003/I am Thinking About Myself – Wanås 2003, 2003
Ljudfil, högtalare/Audio file, loudspeaker

For English please scroll down

Marianne Lindberg De Geers Jag tänker på mig själv – Wanås 2003 är en ljudinstallation från när hon deltog i utställningen på WANÅS 2003. Rop efter mamma och något enstaka efter pappa hörs i ett stort område av Parken som om de kom från någon borttappad. Rösterna tillhör både barn och vuxna. De är såväl lågmälda och ängsliga som uppfordrande och högljudda. Lindberg de Geer har skapat ett arkiv med flera hundra olika rös- ter som ropar. "En installation om det omöjliga att vara barn", kommenterar hon själv verket. Föräldraskap och de ömsesidigt starka banden mellan föräldrar och barn är centralt i hennes konstnärskap. Hon har skapat svarta gravstenar med in-skriptioner som blir till absurda hälsningar – en av dem lyder ”Ring hem mamma”.

Lindberg De Geer debuterade som konstnär vid 40 års ålder. Flera av hennes verk har titeln Jag tänker på mig själv som också förekommer som titel på utställningar, en teateruppsättning på Dramaten och en bok som följdes upp med Jag fortsätter tänka på mig själv (Ordfront Förlag, 2001). En av de mest välkända framställningarna är en serie bilder där hon ersatt den ursprungliga bildens ansikte med sitt eget. Som en klippdocka klär hon sig i olika identiteter. Lindberg De Geer har också porträtterat vänner och familjemedlemmar i målningar och ersatt deras ansikten med sitt eget. I ett annat verk undersöker hon med en karta nätverken i konst-Sverige. Med utgångspunkt i vardagen utforskar Lindberg De Geer sammanhang, sig själv, familjen och ideal.

Marianne Lindberg De Geer's I am Thinking About Myself – Wanås 2003 is an audio installation. Cries for mummy and occasionally for daddy are heard through- out a large part of the Park, as though someone is lost. The voices are of both adults and children. Some are quiet and frightened, others loud and commanding. Lindberg De Geer has created an archive with hundreds of voices calling. "An installation concerning the impossiblility of being a child", she comments. Parent- hood and the mutual bonds between parents and chil- dren are key elements of her oeuvre. She has also made black tombstones with absurd messages – one, for in- stance, saying “Call home Mom”.

Lindberg De Geer made her artistic debut at the age of 40. Several of her works are titled I am Thinking About Myself, as are some of her exhibitions, a play performed at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm, and a book that was followed with I am Still Thinking About Myself (Ordfront, 2001). One of her most well-known works is a series of images where she has re- placed the original face of the picture with her own. Like a paper doll, she dresses herself in a plethora of identities. Lindberg De Geer has also portrayed friends and family in paintings and replaced their faces with her own. In another work she scrutinizes and maps out networks on the Swedish art scene. Based on everyday life, Lindberg De Geer explores context, herself, the family and ideals.