Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Gloria Friedmann

Gloria Friedmann
(Född/born 1950, Kronach. Verksam i/Works in Aignay le duc, Paris)
Stigma, 1991
Hålstensblock, cement, pigment, trä/Cinder blocks, cement, pigment, wood
600 x 1600 cm

For English please scroll down

Gloria Friedmanns röda mur Stigma var det första verket som placerades utanför Parkens gränser. Med viss tvekan accepterades hennes förslag på grund av närheten till Parkens stora attraktion – den gamla eken med anknytning till snapphanetiden. Byggprocessen blev komplicerad – en sex meter hög och 16 meter lång mur skulle uppföras mitt i skogen. Först dränerades området som länge liknade en byggarbetsplats. Makadam lades på vägen från 1700-talet. Maskiner, sandhögar, 1400 hålstensblock, vattentankar och arbetsbodar fyllde platsen. Hantverkare lade muren som därefter målades klarröd av konstnären själv. Den uppfördes bakom en avbruten trädstam som Friedmann slutligen svärtade och som därmed blev en del av verket.

Stigmas dramatik för tankarna till romantiken och den tyske målaren Caspar David Friedrich (1774-1840), dess enkelhet till minimalister som den amerikanske konst- nären Richard Serra (f. 1939). Verket hör till dem i Parken som naturen ständigt påverkar. Upplevelsen av murens röda ton förändras efter hand, när den omgivande natu- rens färger skiftar med årstiderna. Den svarta trädstammen föll i stormen Gudrun, 2005. Då fattades beslutet att Stigma, som nu enbart består av den röda muren, ska finnas kvar i sin nya utformning.

Friedmann började arbeta som fotograf men har sedan mitten av 1980-talet skapat en serie arkitektoniska skulpturer i utomhusmiljö. Hon integrerar ofta element från naturen i sina verk. Ett huvudtema i Friedmanns konst är kontakten mellan människan och hennes omgivning.

Gloria Friedmann’s red wall, Stigma, was the first work to be installed outside the Park perimeter. It was with some hesitation that her proposal was accepted, since it would be very close to the Park’s major attraction – the old oak with its links to the Snapphane rebellion in the 17th century. The construction process was complicated – building a huge wall in the middle of the woods. First the area had to be drained and the 18th century road had to be surfaced with macadam. Machinery, piles of sand, 1,400 cinder blocks, water tanks and portakabins filled the site. Workers then built the wall and it was painted red by the artist herself. It was built behind a storm-ravaged tree trunk that Friedmann eventually painted black and thus appropriated for the work.

The drama of Stigma is reminiscent of the Romanticism of the German painter Caspar David Friedrich (1774- 1840), while its simplicity alludes to minimalists such as the American artist Richard Serra (b. 1939). It is one of the works in the Park that is perpetually affected by nature. The red tone of the wall is experienced differently depending on the season. The black tree trunk fell in the Hurricane Gudrun in 2005. Then it was decided that Stigma should remain in its new configuration, consisting now only of the red wall.

Friedmann began her career as a photographer. Since the 1980s, she has created a series of architectural outdoor sculptures, often integrating elements of nature in her work. A prominent theme in Friedmann’s work is the link between mankind and the environment.