Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Kari Cavén

Kari Cavén
(Född/born 1954, Savonlinna. Verksam i Helsingfors/Works in Helsinki)
Cow Chapel, 1993
Åtta automatiska komatare/eight automatic cow feeders
Höjd/Height 204 cm

For English please scroll down

Cow Chapel är ett av flera verk i samlingen som hämtar inspiration från jordbruket. När Kari Cavén kom till Wanås intresserade han sig för vad som fanns på gården och fick kännedom om några utrangerade kraftfoder- automater som tidigare använts till korna. Han valde ut åtta av dessa och satte genast igång att tvätta dem. Efter 20 år i ladugården krävdes högtrycksspruta för att få dem rena. Därefter svetsade, slipade och målade Cavén automaterna. Ett oktagonalt fundament göts i betong på vilket de ljusblåa foderautomaterna placerades i en cirkel och sedan installerades i Parken. Platsen Cavén valde till sitt verk låg i vad som då var en avsides del av Parken. Idag gränsar verket till Robert Wilsons A House for Edwin Denby men är beläget vid en stig som inte många använder.

Cavén arbetar ofta med återanvända vardagsföremål i sin konst. Med lekfullhet och nyfikenhet sammanfogar han objekt som möbler, leksaker eller hushållsprodukter till assemblage. I Cow Chapel ges de kasserade foderautomaterna nytt liv, sammanlänkade i en cirkelform som för tankarna till de handdrivna karuseller som ofta förekommer på lekplatser. Cavén är en av Finlands internationellt mest etablerade konstnärer i sin generation. Han har bland annat deltagit i Venedigbiennalen tre gånger (1988, 1990 och 1995). Sedan Cow Chapel införlivades i Stiftelsen Wanås Utställningars samling har dess nordiska prägel förstärkts avsevärt.

Cow Chapel is one of several works in the collection inspired by the farm. When Kari Cavén arrived to Wanås, he was fascinated by what he found on the estate, including a few obsolete cattle feeders that had previously been used for the cows. He chose eight of them, which he immediately began to clean. After twenty years in the barn, this required high-pressure hosing. Cavén then painted, sanded and welded the feeders. An octagonal concrete base was cast and the light blue feeders were placed in a circle on it and then installed in the Park.

The site Cavén chose for his work was in a remote part of the Park in 1993. Today, his work borders on Robert Wilson’s A House for Edwin Denby, but lies along a less frequented path.

Cavén often recycles everyday items in his art. In a playful, inquisitive spirit, he combines objects such as furniture, toys and household utensils into assemblages. In Cow Chapel, the discarded feeders are given new life, linked in a circular shape that brings to mind the hand-pushed roundabouts in playgrounds. Cavén is one of Finland’s most internationally renowned artists of his generation and has been featured three times at the Venice Biennale (1988, 1990 and 1995). The addition of Cow Chapel to The Wanås Foundation’s collection has raised its Nordic profile considerably.