Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Janet Cardiff

Janet Cardiff
(Född/born 1957, Brussels, Ontario. Verksam i/Works in Berlin & Grindrod)
Wanås Walk, 1998
Ljudpromenad, mP3-spelare/Audiowalk, mP3 player, ca/approx 13,5 min/mins
MP3-spelare lånas i entrén/MP3 player to be borrowed at the entrance

For English please scroll down

Janet Cardiff deltog i Wanåsutställningen 1998 och hennes ljudverk Wanås Walk finns att låna som en bärbar mp3-spelare i Konsthallens entré. Lyssna till konstnärens röst, håll jämna steg med henne och följ med på en tretton minuter lång promenad på en vindlande stig i en outforskad del av Parken. Genom inspelade bakgrunds- ljud, faktiska observationer och fiktiva berättelser laddar Cardiff platsen med mystik och dramatik. Det blir successivt allt svårare att avgöra om fågelsången, fotstegen och gnäggningarna härstammar från omgivningen eller endast existerar i Cardiffs inspelning gjord på samma plats år 1998. Wanås Walk uppmärksammar hur vår hörsel styr vad vi förväntar oss att se. Med en känsla av förtrollning upplever lyssnaren att saker som Cardiff nämner sammanfaller med faktiska händelser under promenaden.

Cardiff har skapat ljudpromenader sedan 1991 i städer som Florens, London och New York och på konstinstitutioner som MoMA PS1 i New York, och Louisiana Museum of Modern Art i Danmark. Idén till ljudpromenaderna fick Cardiff när hon lyssnade på en inspelning hon gjort under en vandring på en kyrkogård. ”Jag hade upp- täckt ett sätt att vara på två platser samtidigt. Jag kunde simulera en förflyttning i plats och tid på ett mycket enkelt sätt.”1 Cardiff gör idag inspelningarna med avancerad teknik. Genom att använda flera mikrofoner sam- tidigt, placerade lika långt ifrån varandra som öron, skapar hon en tredimensionell ljudsfär. Tekniken står emellertid aldrig i centrum i hennes verk utan finns där bara för att möjliggöra denna unika konstform, där det fysiska och virtuella, nuet och det förflutna vävs samman.

Janet Cardiff participated in the Wanås exhibition in 1998 and her audio work Wanås Walk is available on loan as a portable mp3 player at the Art Gallery entrance. Listen to the artist’s voice, keep the same pace as her and join her on a thirteen minute walk along a winding path through an unexplored part of the Park. With recorded ambient sounds, real observations and fictive narratives, Cardiff charges the place with mystery and drama. It gradually becomes harder to discern whether the birdsong, footsteps and horse whinnies originate from the surroundings or if they exist only in Cardiff’s recording made on site in 1998. Wanås Walk highlights the way our hearing influences what we expect to see. With a sense of enchantment, the listener experiences that the things Cardiff mentions coincide with actual occurrences during the walk.

Cardiff has created audio walks since 1991 in Florence, London and New York to mention a few cities, and for art institutions such as MoMA PS1, NY, and Louisiana Museum of Modern Art, Denmark. The idea came to Cardiff while listening to a recording she had made on a walk through a cemetary. “I had found a way to be in two different places at once. I was able to simulate space and time travel in a very simple way.” Today, Cardiff makes her recordings with state-of-the-art equipment. By using several microphones simultaneously, placed at the same distance from one another as our ears, she creates a three-dimensional audio sphere. Technology is never the focus of the finished work, but is simply there to enable this unique art form that interweaves the physical and virtual, the present and the past.