Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Miroslaw Balka

 

Miroslaw Balka
(Född/born 1958, Otwock. Verksam i Warszawa/Works in Warsaw)
Play-pit, 2000
Diabas, plast/diabase, plastic
206 x 150 x 60 cm

For English please scroll down

Undangömt i en glänta, utan en tydlig stig som leder dit, ligger Miroslaw Balkas Play-pit. Till skillnad från de flesta andra konstnärerna på Wanås har han arbetat sig ner i marken. En kistliknande form av svart diabas är nedsänkt i jorden. På sidorna är svarta stenskivor uppfällda som ett öppet lock. Konstnären utgår från sin egen kropp – hans längd och bredd återspeglas i kistans proportioner. Bollarna är blå och gula som svenska flag- gans klara färger och lockar till att stiga ner i verket. Kistan och bollarna står i skarp kontrast till varandra – allvar och lek, beständighet och förgänglighet. Samma motsatsförhållande fanns i verket Sch som Balka visade parallellt med Play-pit i utställningen WANÅS 2000. Upphängda, långa kedjor av hopvikta och sam- manklistrade dödsrunor från dagstidningar löpte genom flera rum i Magasinet.

Balkas konstnärskap präglas av motsatser. Han använder djupt personliga referenser – sin kropp, uppfostran och sina egna tillhörigheter – likaväl som kollektiva erfarenheter från polsk historia eller katolska ceremonier. Han förenar intimitet med det monumentala. Referenser till död och förlust är ständigt återkommande i hans konstnärskap. Balka fick uppdraget att utforma minnesvården över dem som omkom när färjan Estonia förliste i Östersjön 1994. Estoniaminnesvården uppfördes 1997 och står idag vid Galärvarvskyrkogården på Djurgården i Stockholm.

Tucked away in a glade, without a distinct path leading to it, lies Miroslaw Balka’s Play-pit. Unlike most other artists represented at Wanås, he has worked himself down into the ground. A coffin-like design made of black diabase is sunk into the earth. Along the sides black stone slabs resemble an open coffin lid. The artist has based his work on his own body dimensions – the coffin is tailored to his height and width. The plastic balls are blue and yellow like the bright colours of the Swedish flag, enticing us to step down into the work. The coffin and the balls contrast sharply with each other – serious and playful, everlasting and perishable.

The same sense of contrast was present in the work Sch, which Balka showed together with Play-pit in the exhibition WANÅS 2000. Folded obituaries from daily papers were glued together to form circles made into long chains that coiled through several rooms in the Barn.
Balka’s oeuvre is characterized by opposites. He uses deeply personal reference points – his body and his belongings – along with collective experiences from Polish history or Catholic upbringing. He combines intimate formats with the monumental. References to death and loss recur throughout his work. Balka was commissioned to design the memorial for those who lost their lives when the passenger ferry Estonia sank in the Baltic Sea in 1994. MS Estonia Memorial from 1997 now stands in the Galärvarvet cemetary on the island of Djurgården in Stockholm.