Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Yoko Ono

Yoko Ono
(Född/born 1933, Tokyo. Verksam i/Works in New York)
Wish Trees for Wanås, 1996/2011,
"Skriv din önskan på en papperslapp och häng den på ett önsketräd/Write your wish on a piece of paper and hang it on a wish tree"
Instruktion, 14 äppelträd, lappar med önskningar/Instruction, 14 apple trees, notes with wishes

Skyladders, 1968/2011
Instruktion, stegar donerade av besökare. del av samlingen men visas inte årligen./ Instruction, ladders donated by visitors. Part of the collection but is not always on display.

For English please scroll down

I sitt konstnärskap återkommer Yoko Ono till handlingen att önska och hon beskriver till och med alla sina verk som önskningar. För Yoko Ono var utgångspunkten för idén om Wish Tree de träd som hon som barn hade sett vid templen i Japan. Hon mindes hur människor knöt fast böner nedskrivna på papper och fäste i trädet och hur papperslapparna på grenarna liknade blommor. Där Wish Tree presenteras hänger önskningarna i olika sorters träd som relaterar till platsen. På Wanås är det äppelträd som är vanligt förekommande i Skåne. Transparent Blanche, Ripston och Åkerö är några äp- pelsorter som lånar ut sina grenar till önskningarna. Alla nedskrivna önskningar skördas, sparas och skickas till Imagine Peace Tower, på ön Viðey på Island, där de sparas med alla övriga önskningar från samtliga Wish Tree. Instruktionen för det första önsketrädet skrev Ono 1996, sedan dess har uppmaningen spridits och varit en del av utställningar världen över. Över en miljon önskningar har samlats i minnesmonumentet som Ono skapade år 2007. Från tornet lyser varje år sedan dess en ljusstråle, från 9 oktober (John Lennons födelsedag) till 8 december (hans dödsdag 1980). Yoko Ono har skapat konsthistoria genom att redan 1955 skriva sin första instruktion för en utställning. Med ord som material för sin konst arbetade hon sig bort från objektet. År 1964 publicerades hennes bok Grapefruit. A book of Instructions and Drawings. Ofta innebär uppmaningen att skapa i tanken, det vill säga, handlingen – eller tanken på den – ersätter helt konstobjektet.

I samband med utställningen 2011 påbörjades insamlandet av stegar från privatpersoner och lokala hantverkare som en del av Yoko Onos Skyladders. Stegarna placeras som en grupp, en dunge, utomhus tillsammans med en instruktion: Se om himlen är närmare från ste- gen. Ono har refererat till himlen vid olika tillfällen. År 1966 ställde hon ut Sky Machine. Istället för att få en läsk i retur för ett mynt ger maskinen en papperslapp med texten "Sky" (Himmel) i utbyte. På Indica Gallery i London samma år och på Lisson Gallery i London året efter gjorde hon TV to see the sky: "Detta är en tv bara för att se himlen. Olika kanaler för olika himlar, hög himmel, låg himmel, etc". Nästan 40 år senare skrev hon instruktionen En bit himmel: "Ta en bit himmel. Vet att vi alla är del av varandra.", 2001–2008.

Med en oerhörd konsekvens, som mantran eller besvärjelser, återkommer hon till vissa ord i titlar och instruktioner som för att försäkra sig om att de uttalas eller utförs. 1968 dedicerade Yoko Ono ett performanceverk till John Lennon, SKY EVENT. Det skulle genomföras med en känsla av festyra och mingel bland stegar med damer som hade parasoll och kikare och herrar med plommonstop och monokel. Yoko Ono har refererat till SKY EVENT, performanceverket som aldrig har genom- förts, som ursprungsidén till Skyladders och har berättat hur hon på 1980-talet bestämde sig för att enbart visa stegarna.

In her oeuvre, Yoko Ono repeatedly returns to the act of wishing and at one point describes all her works as wishes. For Ono, the idea of Wish Tree goes back to the trees she saw in her childhood, near temples in Japan. She remembers how people tied prayers on small pieces of paper and how the bits of paper among the branches resembled flowers. Wherever Wish Tree is presented, the wishes are hung on different kinds of trees which relate to the site. Apple trees are typical of the southern Swedish region, where Wanås is situated. All the wishes that are written down are harvested, col- lected and sent to the Imagine Peace Tower, on Viðey island on Iceland, where they are placed with other wishes from Wish Trees from other parts of the world. Ono wrote the instruction for the first Wish Tree in 1996. Since then her instruction has been spread and exhibited around the world. Totalling over one million wishes have been collected and sent to the memorial Ono created in 2007. Since then, a ray of light shines from the tower between October 9 (John Lennon’s birth- day) and December 8 (the day of his death in 1980) each year. Ono was inscribed in art history already in 1955, when she wrote her first instructions as artworks for an exhibition. Using words as the material for her art, she moved away from the art object. In 1964, her book Grapefruit. A book of Instructions and Drawings was published. Usually the instruction is to create in your mind – that is, the art object is entirely replaced by an action or thought.

In conjunction with the exhibition at Wanås in 2011, stepladders were collected from locals and craftsmen to form Skyladders. They are placed together to create a grove of ladders with the instruction: “See if the sky is nearer from the ladder.” The sky is a recurring theme for Ono. In 1966, she exhibited Sky Machine. Instead of getting a fizzy drink for your coin, this machine gives you a piece of paper with the word “Sky” on it. At In- dica Gallery and the following year at Lisson Gallery, both in London, she made TV to see the sky: “This is a TV just to see the sky. Different channels for different skies, high-up sky, low sky, etc.” Nearly 40 years later, she wrote her instructions for A Piece of Sky: “Take a piece of sky. Know we are all part of each other.”, 2001–2008.

With great persistence, like mantras or incantations, she returns to certain words in her titles and instructions, as though to ensure that they will be spoken or carried out. In 1968 Yoko Ono dedicated the performance artwork SKY EVENT to John Lennon. It was meant to be performed in a celebratory atmosphere with ladies carrying parasols and binoculars, and men with top hats and monocles. The performance, which never materialized, is referred to by Yoko Ono as the origin of Skyladders. In the 1980s she decided to only exhibit the ladders.